Wij zijn gemeente

“Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst zal Ik verzamelen.”
Zefanja 3:18a

Kom juist nu samen als christenen!

Nederland heeft veel kerkgebouwen en kerkverbanden. Daar is op zich niks mis mee. Maar de grote vraag is: is dat ooit Gods bedoeling geweest? De Heere Jezus wilde toch dat wij als christenen allemaal één zouden zijn als een krachtig getuigenis naar de wereld? Kerkverbanden zijn ten diepste toch alleen maar een demonstratie van verdeeldheid geworden? Jezus had Zijn volgelingen geen opdracht gegeven om kerkgebouwen neer te zetten, maar om discipelen te maken. De apostelen hebben na Pinksteren onderwijs gegeven hoe deze discipelen eenvoudig konden samenkomen (Hand. 2:42). Fundamenteel in het apostolisch onderwijs was: “Jezus Christus is Hoofd van het Lichaam [Zijn gemeente].” Juist dit fundamentele uitgangspunt is in veel kerken, gemeenten en samenkomsten geen realiteit meer. De mens, met zijn vlees, en eigen inbreng heeft het voor het zeggen gekregen. Daarom zijn we zo ver weg geraakt van het Nieuwtestamentische leven van de eerste gemeenten. Daarom hebben wij deze website “Wij zijn gemeente” gestart.

Het verlangen van “Wij zijn gemeente” is niet een nieuw kerkverband oprichten. Wij willen weer terugkeren naar Bijbelse principes rondom gemeente-zijn. Wij verlangen naar samenkomsten waar Jezus Christus centraal staat en alles voor het zeggen heeft als ons leven gevend Hoofd. Wij verlangen naar onderwijs m.b.t. Bijbels christendom, maar ook om het dan met elkaar handen en voeten te geven. Volgens ons is de sleutel in deze tijd: “In totale afhankelijkheid van de Heilige Geest radicaal voor Jezus leven, zodat we met elkaar de wereld mogen bereiken met de liefde van Christus tot verheerlijking van de Vader”.

Om de bezinning in jouw leven op gang te brengen, hebben wij het prachtige boek “Terug naar de eerste gemeente” vertaald. Dit is oorspronkelijk uitgegeven door Gospel Fellowships (USA). Wij hopen en bidden dat dit boek een eerste aanzet zal geven in jouw leven om: (1) betrokken te zijn en (2) je te gaan inzetten voor een gemeente waar Jezus Christus werkelijk het Hoofd is en waar mensen de Bijbel met elkaar in praktijk willen brengen en willen uitleven in hun dagdagelijkse leven. Als je hierbij geholpen wilt worden, dan kan je altijd hierover met ons contact opnemen. Wij kunnen jou ook in contact brengen met volgelingen van Jezus die datzelfde verlangen hebben.

Boek: Terug naar de eerste gemeente

We hebben het boek “Terug naar de eerste gemeente” vertaald en het is te bestellen via heartcry.nl via onderstaande link:

Link: https://www.heartcry.nl/webwinkel/boeken/terug-naar-de-eerste-gemeente/

Boek: Terug naar de eerste gemeente (Gospel Fellowships)

Hoe kun jij nu praktisch verder?

Als jij het boek “Terug naar de eerste gemeente” hebt gelezen en je bent enthousiast geworden om deel te zijn van een groep discipelen die Jezus als Centrum van hun leven willen dienen, dan zou je het volgende kunnen doen:

 • Gebed. Bid om de leiding van de Heilige Geest. Betrek God in al je beslissingen. Vraag Hem om duidelijkheid. Voor praktische vragen, boeken, studiemateriaal of advies mag je altijd met ons contact opnemen.
 • Zijn er christenen in jouw omgeving die ook radicaal Jezus willen volgen en ook behoefte hebben aan fellowship? Deel dan dit boek met hen en spreek met elkaar een aantal avonden hierover door in een nieuw op te zetten fellowshipgroep.
 • Als je de smaak te pakken hebt gekregen: Blijf dan doorgaan als fellowshipgroep om één keer per week samen te komen op een afgesproken tijdstip. Neem voor deze samenkomst Handelingen 2:42-47 als uitgangspunt.
 • Wat kan je doen tijdens zo’n fellowship-samenkomst? Het allerbelangrijkste is om telkens bewust te zijn, dat we samenkomen rondom Jezus Christus onze Heere. We komen samen om Hem te aanbidden. We komen samen rondom een Persoon [en niet rond een systeem]. Jezus stierf voor ons aan het Kruis, is opgestaan uit de dood en we verwachten Hem uit de hemel. We zingen daarom liederen tot Zijn eer en glorie – vanuit ons hart. In de tweede plaats is daadwerkelijke fellowship (gemeenschap van de heiligen) belangrijk. Samen – in veiligheid en openheid – lief en leed delen met elkaar, als een warm huisgezin van God. Als er daarna nog tijd over is, dan kan je de ene keer nog een stuk uit de Bijbel lezen en bespreken. De andere keer kan je voorbede doen voor je dorp, je omgeving en familie. Weer een andere keer kan je samen een goed boek bespreken. Het is belangrijk om in alles te vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest.
 • Als je samen de Bijbel gaat lezen en hierover doorpraat, is het vooral belangrijk om deze vragen te behandelen:
  – “Wat zegt dit over God?”
  – “Wat wil God nu – vandaag – door dit gedeelte aan ons [mij] bekend maken?”
  Meer kennis krijgen over de Bijbel is niet onbelangrijk, maar het is vooral van belang dat we God leren kennen en Zijn woord gehoorzamen en daadwerkelijk in de praktijk gaan brengen. Daag elkaar daartoe uit en kom er later op terug in hoeverre het gelukt is.
 • In deze tijd van individualisme zijn veel christenen eenzaam. Daarom: bemoedig elkaar, versterk elkaar, spoor elkaar aan en ga waar mogelijk ook – één keer in een maand – samen eten met elkaar. Juist als we informeel samenkomen, groeien we in verbondenheid met elkaar.
 • Wanneer de groep vertrouwd is met elkaar kan je er ook over nadenken om – tijdens het eten – samen Jezus’ offer te gedenken door met elkaar het brood te breken en wijn te drinken (avondmaal te vieren). Doe dat alleen als iedereen in de fellowshipgroep eraan toe is. Onthoud goed: waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid!
 • Kijk of God jullie in deze weg bevestigd en evalueer met elkaar of jullie bemoedigd en opgebouwd worden. Deel dit met anderen, zodat anderen ook deel uit kunnen maken van zo’n samenkomst. Als de groep zich uitbreidt, dan kan je op een gegeven moment nadenken hoe je verder wilt gaan. Hulp van buitenaf om dit in goede banen te leiden is dan wel belangrijk.
 • Het is niet de bedoeling dat er een nieuw kerkgenootschap komt. Deze fellowship-samenkomsten kunnen daarom bestaan naast andere plaatselijke gemeenten/kerken. Wij roepen niemand op om uit zijn/haar eigen gemeente te gaan als iemand zich duidelijk geroepen weet om daar nog te blijven. Wanneer je echter niets meer ervaart van de tegenwoordigheid en aanwezigheid van Christus, dan mag je bidden of God je wil leiden naar een gemeenschap die volgens Bijbelse principes wil samenkomen. Dikwijls word je in zo’n Laodicea-gemeente niet meer opgebouwd en kan/mag je de andere gelovigen niet meer opbouwen. De Heere Jezus staat immers niet meer centraal. Dan is het belangrijk om biddend Gods leiding te zoeken naar een Bijbelse gemeente. In sommige gevallen mag je dan als fellowship-groep doorgroeien naar een op zichzelf staande gemeenschap van gelovigen.
 • Wanneer je groeit naar een zelfstandige gemeenschap, dan is het belangrijk om de juiste begeleiding te krijgen. In de eerste gemeente was er de vijfvoudige bediening die de heiligen gingen toerusten in diensbetoon (EF. 4:12). Nogmaals, het doel is: samen toegroeien naar Christus (Ef. 4:16). Mocht je behoefte hebben aan zulke mannen om jullie toe te rusten, neem dan gerust contact met ons op.