Categorieën
Blogs

De Nieuwtestamentische gemeente

De enige manier waaraan wij een Nieuwtestamentische gemeente kunnen herkennen is dat God die in hun midden aanwezig is. Wanneer de geest van profetie krachtig aanwezig is in de samenkomst, dan zullen de aanwezigen op hun aangezicht vallen en “erkennen dat God aanwezig is” (1 Korintiërs 14:24-25). Wanneer Jezus profetische in de gemeente spreekt, dan branden onze harten net als de harten van de twee discipelen die op weg waren naar Emmaüs toen Jezus tot hen sprak (Lukas 24:32).

God is een verterend vuur. Toen God naar beneden kwam en Hij door de braamstruik tot Mozes sprak en de struik ging branden, kon geen worm het vuur overleven. Zo kan er ook geen enkele zonde verborgen blijven of niet openbaar worden, daar waar Gods brandende aanwezigheid merkbaar is. Alleen zo’n gemeente is een Nieuwtestamentische gemeente. De ogen van Jezus zijn als een vlammend vuur (Openbaring 1:14). Hij kijkt de hele tijd rond, op zoek naar en het openbaar maken van zonden, menselijke tradities en farizeïsme in alle gemeentes die Hij aan het vormen is.

De hoofdsleutel naar het koninkrijk van de hemel is arm van geest zijn (Mattheüs 5:3). Zonder dit zijn wij niet in staat om een Nieuwtestamentische gemeente te bouwen. Arm van geest zijn houdt in, elke keer opnieuw gebroken voor Gods aangezicht verschijnen met het constante besef van onze afhankelijkheid en omdat wij een groot verlangen hebben om volmaakt te zijn net zoals onze hemelse Vader volmaakt is. “De HEERE is nabij de gebrokenen van hart” (Psalm 34:18). Wanneer Hij dichtbij is, dan zorgt Zijn aanwezigheid voor vuur in onze harten en via ons overal daar waar wij gaan.

In een nieuwtestamentische gemeente zullen velen zich aangevallen voelen door het Woord dat verkondigd wordt en de gemeente verlaten. Er staat geschreven over de gemeente in Jeruzalem dat “van de anderen zich niemand bij hen durfde aan te sluiten” (Handelingen 5:13). Wanneer Jezus krachtig aanwezig is in de gemeente, dan zullen de aanwezige discipelen Zijn glorie zien. Het bewijs dat wij inderdaad de glorie van de opgestane Heer zien is dat de dingen van de wereld (zoals comfort, eer en rijkdom) in onze ogen verbleken en niet langer de interesse hebben zoals dat eens in ons leven wel aanwezig was.

In een Nieuwtestamentische gemeente zal niet alleen het Woord krachtig verkondigd worden, maar zal het Woord ook het levende voorbeeld zijn. Nieuwe leerstellingen naar anderen toe is niet datgene wat voor God indruk maakt, maar een godvruchtig leven. Nieuwtestamentische dienaren onderwijzen niet alleen, maar nodigen anderen ook uit om hun voorbeeld te volgen (1 Korintiërs 11:1). Wij moeten ons verdrietig voelen wanneer ons voorbeeld daar niet aan kan voldoen. Wij moeten ons hoofd in schaamte buigen wanneer wij de mensen vervelen met droge en niet gezegende boodschappen. Het is mogelijk om koud of farizeïsch te worden wanneer wij Jezus volgen.

Wij zijn ver van Jezus verwijderd wanneer wij alleen maar kunnen vertellen over de dromen en visioenen die wij gehad hebben en geen enkele Woord van de Heere kunnen verkondigen om de mensen mee te voeden. Het is onmogelijk om anderen te vervelen wanneer wij zelf in vuur en vlam staan voor de Heere.

Jezus is uit de dood opgestaan zodat Hij in alles op de eerste plaats komt (Colossenzen 1:18). God zal iedereen ondersteunen die dit als hun doel hebben. Dit betekent dat wij al onze persoonlijke plannen en rechten opgeven en Jezus ons laten vertellen wat wij moeten doen met ons geld, onze tijd, enz. Wanneer dat uw enige ambitie is in het leven, dan kunt u er verzekert van zijn dat God u zal gebruiken om in uw omgeving een Nieuwtestamentische gemeente te beginnen.
Er zijn velen die beweren dat Jezus in hun midden is omdat zij Zijn Naam verkondigen (Mattheüs 18:20), maar misleiden zichzelf. Wanneer Hij werkelijk in hun midden is waarom vervelen de samenkomsten de aanwezigen dan zo? Waarom worden hun levens dan niet veranderd? Zelfs een kort samenzijn met een ware man Gods maakt zo’n indruk, dat het de richting die zij met hun leven gaan, veranderd. Hoeveel groter zou de impact op ons leven zijn wanneer wij slechts een korte tijd met Jezus Zelf zouden doorbrengen? Dus wanneer levens niet worden veranderd door de gemeentelijke samenkomsten, dan moeten wij toegeven dat God niet in onze samenkomsten.
Zac Poonen